Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne

Zestaw logotypów składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej

Zestaw logotypów składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej

 

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

Projekt obejmuje remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz remont i przebudowę kamienicy przy ul. Dworcowej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie 16 nowych komfortowych mieszkań socjalnych (10 w kamienicy przy ul. Pszczyńskiej oraz 6 przy ul. Dworcowej). Budynki będą obiektami w całości o funkcji mieszkalnej. Ponadto w kamienicy przy ul. Dworcowej zaplanowano wykonanie rozbudowy o część mieszczącą komunikację i szyb windowy, schodów i pochylni . Projekt będzie bazą infrastrukturalną dla projektów realizujących cele EFS szczególnie odnośnie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 4 480 036,10 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 651 352,11
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 439 921,94
Okres realizacji projektu: 15.01.2021 r. – 31.05.2022 r.