Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory (PGN)

Realizacja projektu zakłada opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory (PGN) jako strategiczno-operacyjnego dokumentu określającego kompleksowo ramy dla osiągnięcia założonych celów, jakimi są: poprawa jakości powietrza oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej dzięki podniesieniu efektywności energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie zawierać:

 • charakterystykę stanu istniejącego,
 • identyfikację obszarów problemowych,
 • metodologię opracowania Planu,
 • cele strategiczne i szczegółowe,
 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,
 • plan gospodarki niskoemisyjnej - plan przedsięwzięć,
 • opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.
 • wskazanie ram czasowych realizacji założonych działań, podziału obowiązków,
  a także wskazanie źródeł ich finansowania oraz sposobów monitorowania
  i ewaluacji planu.

Działania zawarte w planie będą spójne z Programem ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, tj. dla strefy Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, z zapisami Aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory oraz Aktualizacją programu ochrony środowiska dla miast Żory na lata 2011-2014
z perspektywą na lata 2015-2018
oraz zgodne ze zobowiązaniami redukcyjnymi określonymi przez ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto i pakiet klimatyczno-energetyczny UE.

Zgodnie z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej jako cel strategiczny przyjęto dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Miasta Żory do 2030 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną.

Cele szczegółowe Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory to:

1)      Wdrożenie wizji Miasta Żory jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu jak i kraju.

2)      Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie miasta, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

3)      Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

4)      Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii.

5)      Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

6)      Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej.

7)      Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

8)      Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.

9)      Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

10)  Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego.

11)  Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.