Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Przetargi coraz bliżej

Prezydent Miasta Żory ogłasza przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową oraz produkcyjną i usługową.

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została nieruchomość przeznaczona pod obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów, położona w Żorach w rejonie ulicy Pałki. Jest to kompleks działek, na który składają się:
- działka nr 969/90 o pow. 0,0835 ha,
- działka nr 1228/90 o pow. 0,3121 ha,
- działka nr 2269/90 o pow. 0,1984 ha.

Cena wywoławcza 414.000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem C3 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
- produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
- magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
- przeróbki kopalin,
- produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
- logistyki,
- rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
- handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych”,
oraz symbolem C5 KK - „tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej”.

Dla terenów o symbolach C5 KK w przypadku likwidacji bocznic kolejowych obowiązują ustalenia jak dla terenów oznaczonych symbolami P;
Przez przedmiotową nieruchomość przebiega liczne uzbrojenie terenu, które bardzo ogranicza możliwość jej zagospodarowania i zabudowy, na działce nr 1228/90 usytuowane są dwa maszty stalowe podtrzymujące napowietrzną sieć energetyczną, a na działce nr 2269/90 maszt betonowy stanowiący element sieci średniego napięcia. Obszar kompleksu nieruchomości stanowi teren porośnięty zielenią niską – trawami oraz samosiejkami drzew i krzewów pochodzących z  samosiewu. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Położona jest w odległości ok. 130 metrów od drogi publicznej - ulicy Pałki. Wzdłuż wschodniej granicy kompleksu położone są 3 sztuki betonowych słupów oświetleniowych. Teren kompleksu nie jest ogrodzony.


 

Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż, także w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji), to działka mieszcząca się przy ul. Pałki o numerze 2267/90 i pow. 0,2165 ha. Cena wywoławcza to 138.000,00zł, do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązująca stawką. Nieruchomość jest niezabudowana i położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem C3 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
- produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
- magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
- przeróbki kopalin,
- produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
- logistyki,
- rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
- handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych”.

W granicy nieruchomości zlokalizowany jest rów odwadniając, biegnie on wzdłuż północnej granicy działki na całej jej długości. Obszar nieruchomości stanowi teren porośnięty zielenią niską – trawami, częściowo działka zagospodarowana jest jako utwardzona droga szutrowa stanowiąca dojazd do pobliskiego zakładu produkcyjnego. Nieruchomość jest wąska i jednocześnie długa. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka położona jest w  odległości ok. 20 metrów od drogi publicznej – ul. Pałki. Przez nieruchomość przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego i średniego napięcia, przewód wodociągowy ogólny oraz przewód kanalizacyjny deszczowy i sanitarny. Na działce usytuowane są naziemne sieci przesyłowych elektroenergetycznych w postaci słupów. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony – ogrodzenie należy do właścicieli poszczególnych działek sąsiednich.


 

Na sprzedaż wystawiona została też przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną działka znajdująca się przy ul. Kłokocińskiej o numerze 2020/46 i pow. 0,0143 ha. Cena wywoławcza wynosi 5.300,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami E52 MN – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz E3 KDP – „drogi publiczne – tereny komunikacji pieszej lub pieszo-jezdnej”.

Działka położona jest w granicach udokumentowanych złóż (Jankowice Wschód) oraz w granicach zbiornika wód podziemnych. Nieruchomość położona jest w rejonie drogi powiatowej ulicy Kłokocińskiej, do której nie posiada bezpośredniego dostępu, ponadto leży przy wydzielonej w MPZP pod drogę działce nr 2016/46, która stanowić będzie ulicę boczną od ulicy Kłokocińskiej. W  granicach nieruchomości oraz najbliższym jej zasięgu brak urządzeń infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego. Okres użytkowania wieczystego - do 05.12.2089 roku. Stawka procentowa opłaty rocznej – 3%. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 12,18 złotych i płatna jest do 31 marca każdego roku z góry. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Przetarg na wszystkie opisane wyżej nieruchomości odbędzie się 10 września 2021 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.09.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Przedsiębiorcy szukający terenu pod działalność produkcyjną lub magazynową powinni zainteresować się także wystawionym na sprzedaż kompleksem działek przy ul. Pałki. W skład kompleksu wchodzą niezabudowane działki:

- działka nr 959/90  o pow. 0,1829 ha,
- działka nr 1229/90 o pow. 0,1228 ha,
- działka nr 1230/90 o pow. 0,0037 ha,      
- działka nr 1231/90 o pow. 1,2258 ha.

Cena wywoławcza 1.110.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT. Nieruchomość jest niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: C3 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów”. Kompleks nieruchomości położony jest bezpośrednio przy asfaltowej drodze publicznej ulicy Pałki. Przez ww. działki przebiegają liczne podziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej: przewód elektroenergetyczny niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, przewód wodociągowy ogólny, przewód kanalizacyjny deszczowy i przewód telekomunikacyjny. Na działce nr 1231/90 usytuowane są 3 maszty podtrzymujące napowietrzną sieć elektroenergetyczną. Z tego względu lokalizacja obiektów kubaturowych na tym terenie jest ograniczona. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Na działkach: nr 1229/90, nr 1231/90, od strony zachodniej, występuje rów melioracyjny R- 2, odwadniający pobliskie tereny. W przypadku przekroczenia przez planowaną inwestycję cieku wodnego, wymagane jest uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego, które wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wzdłuż wschodniej granicy działek nr 1231/90 i 959/90 położonych jest sześć sztuk betonowych słupów oświetleniowych, które stanowią oświetlenie sąsiadujących z nieruchomością terenów kolejowych. Obszar kompleksu porośnięty jest zielenią niską – trawami, ponadto północno-zachodnia część działki nr 959/90 jest porośnięta drzewami owocowymi.


 

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawione zostały nieruchomości przeznaczone pod zabudowę usługową, położone w Żorach przy ulicy Tęczowej i Rybnickiej.

Nieruchomość przy ul. Tęczowej to niezabudowana działka nr 1164/57 o pow. 0,5470 ha. Cena wywoławcza wynosi 595 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Działka położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: D6 U„zabudowa usługowa" i znajduje się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, bezpośrednio przy drodze gminnej ulicy Tęczowej o nawierzchni asfaltowej. Realizacja obiektów kubaturowych na wnioskowanej działce winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego  o symbolu na planie miejscowym C1 KDGP (tj. od ulicy Północnej) oraz od publicznej drogi dojazdowej o symbolu na planie miejscowym C34 KDD (tj. od ulicy Tęczowej). Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Działka objęta jest strefą ochronną linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (220 KV).


 

Nieruchomości przy ul. Rybnickiej to działka nr 1843/124 o pow. 0,2579 ha oraz działka nr 1844/124 o pow. 0,0298 ha. Cena wywoławcza za kompleks działek to 577.000,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem B48 U – „zabudowa usługowa”. Działka jest położona bezpośrednio przy drodze powiatowej ulicy Rybnickiej, teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony – ogrodzenie stanowi własność właścicieli sąsiednich nieruchomości. Obszar kompleksu porośnięty jest pojedynczymi drzewami. Przez działkę nr 1843/124 przebiega sieć kanalizacji deszczowej, a przy północnej granicy działki przebiega nieczynna sieć wodociągowa; przez działkę nr 1844/124 przebiega sieć wodociągowa. Strefy ochronne ustala ich dysponent. Dostęp do pozostałych sieci w ciągu drogi ulicy Rybnickiej.


 

Nieruchomość w rejonie ulicy Rybnickiej i Wodociągowej to działka nr 2700/244 o pow. 0,2203 ha. Cena wywoławcza to 450.000,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem A50 U – „zabudowa usługowa”. Na nieruchomości pozostają fragmenty betonowych elementów i fundamentów po rozebranym budynku przemysłowym. Obszar nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami pochodzącymi z samosiewu i nie jest ogrodzony. Dojazd do nieruchomości możliwy poprzez częściowo utwardzoną drogę boczną od ulicy Rybnickiej o bardzo złej nawierzchni.

W granicach nieruchomości znajduje się: przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia, przewód gazowy średniego ciśnienia, przewód kanalizacyjny deszczowy i przewód telekomunikacyjny. Zbycie prawa użytkowania wieczystego. Okres użytkowania wieczystego - do 05.12.2089 roku. Stawka procentowa opłaty rocznej – 3%. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 1880,92 złotych i płatna jest do 31 marca każdego roku z góry. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 04.10.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

 

 

 

 

Najnowsze:

Ostatnie dwa tygodnie na spis

Już tylko do końca września można dopełnić obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym. Wszystkich, którzy wciąż jeszcze tego nie zrobili, a potrzebują pomocy przy spisaniu się, zapraszamy do Urzędu Miasta Żory.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu - 17 września 2021 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś i jutro w Żorach mogą wystąpić intensywne opady deszczu.

Otwieramy pierwszy w Żorach kort do padla!

Żorzanie uwielbiają sport i aktywne spędzanie czasu. Już od najbliższej niedzieli do dyspozycji mieszkańców będzie kolejny ciekawy obiekt, zachęcający do ruchu na świeżym powietrzu. Oficjalnie otwarty zostanie pierwszy w naszym mieście kort do padla.

Weź udział w bezpłatnych warsztatach z programowania - zostały ostatnie wolne miejsca!

Wystartowała rejestracja na 9 edycję międzynarodowych, bezpłatnych warsztatów z programowania: „Koduj z Gigantami – Starcie Gigantów”, czyli programistyczny bój bohaterów najlepszych gier, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Żorzanie nagrodzeni podczas gali plebiscytu Osobowość Roku Dziennika Zachodniego

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się gala plebiscytu Osobowość Roku edycji 2019 i 2020 województwa śląskiego, organizowana przez redakcję Dziennika Zachodniego.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Aktualne zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Żory

Przypominamy o aktualnych zasadach funkcjonowania Urzędu Miasta Żory. W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników prosimy, by w pierwszej kolejności załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Urząd Miasta Żory pracuje:

  • w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00,
  • od wtorku do czwartku, w godz. 7:30 – 15:30,
  • w piątek w godz. 7:30-14:00.

Dokumenty do Urzędu Miasta należy składać w biurach podawczych Urzędu Miasta - nie ma już konieczności korzystania ze skrzynek podawczych.

Przypominamy, że każda osoba, która chce załatwić sprawę w Wydziale Spraw Obywatelskich (Rejestracja Pojazdu, Prawa Jazdy, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności oraz Odbiór dowodu osobistego / Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu) musi wcześniej umówić się na wizytę przez Internetowy System Kolejkowy. Więcej o tym systemie piszemy tutaj.

Do pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żory nie trzeba się wcześniej umawiać.

Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek Urzędu Miasta Żory można znaleźć w BIP w zakładce Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta (w menu po lewej stronie).