Ogłoszono konkursy na dyrektorów 7 placówek oświatowych w Żorach

Prezydent Miasta Żory ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów w siedmiu placówkach oświatowych w naszym mieście. Termin składania ofert upływa  12 marca 2021 r. o godz. 14:00, zaś zakończenie konkursów zaplanowano na 29 marca.

 

Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora dotycząc:
- Przedszkola nr 13 im. Hansa Christiana Andersena,  przy ul. Piastów Górnośląskich 3,
-  Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego
, na  os. Sikorskiego,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
, przy  ul. Pszczyńskiej 81,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
, przy ul. Wysokiej 13,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11
, przy ul. Wodzisławskiej 201,
- Zespołu Szkół nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera
, przy ul. Boryńskiej 2,
- Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
, przy ul. Rybnickiej 5.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597):
a) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
b) posiada wykształcenie:
- w przypadku dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego oraz dyrektora szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub  równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej,
- w przypadku dyrektora zespołu szkół publicznych lub placówek wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe,
c) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
e) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U.  z  2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t. j.),  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
i) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego,
k) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021  poz. 289 tj),
l) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia  7 października  1999r.  roku o języku polskim  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone  przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska,- lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego
7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.  z 2020 r. poz. 2141 t. j. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której  mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
 z 2019 poz. 2215)
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
16) podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko dyrektora ………………….. w Żorach” do dnia 12 marca 2021 r. godzina 14:00 na adres: Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory.

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Żory. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory, Rynek 9 tel. 32 43 48 122

 

Baner ze zdjęciem siedziby Urzędu Miasta Żory oraz napisem: Ogłoszenie

Baner ze zdjęciem siedziby Urzędu Miasta Żory oraz napisem: Ogłoszenie

 

Najnowsze:

Wyniki otwartych konkursów ofert nr 13/2021 i 14/2021

Rozstrzygnięto ogłoszone przez Prezydenta Miasta Żory otwarte konkursy ofert numer 13/2021 i 14/2021.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - kwiecień 2021

W przyszłym tygodniu przed sesją Rady Miasta Żory, na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Andrzej Zieliński drugi w Biegu Kreta Hardcore! W 87 godzin przebiegł aż 376,6 km!

Niewiarygodny dystans prawie 377 km w górskim terenie pokonali uczestnicy Biegu Kreta Hardcore, który rozrywany był w tzw. Trójkącie Sudeckim, obejmującym Ślężę Śnieżkę i Śnieżnik. Jako drugi na linii mety zameldował się żorzanin Andrzej Zieliński!

Spis powszechny dotyczy także Ciebie! Każdy, kto mieszka w Polsce musi się spisać

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań już się rozpoczął i potrwa do 30 września. Obecnie jest on realizowany w pełni przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Warto pamiętać, że spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające obecnie w Polsce – także obcokrajowcy. Nasze miasto przygotowało kilka udogodnień, by udział w spisie był komfortowy.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września 2021 roku potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. 

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy się umówić

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

W przypadku spraw dotyczących: rejestracji pojazdu, prawa jazdy, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności należy umówić się przez Internetowy System Kolejkowy

W pozostałych sprawach należy umówić się telefonicznie. 

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum. 

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory

 

 

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.