Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Świetne miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

Jeśli poszukujecie idealnego, przyjaznego miejsca  do budowy domu lub siedziby swojej firmy, to właśnie je znaleźliście! Gmina Miejska Żory ogłosiła przetargi na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych oraz inwestycyjnych.

Przedsiębiorcy szukający terenu pod zabudowę usługową powinni zainteresować się wystawioną na sprzedaż nieruchomością przy Alei Armii Krajowej. Niezabudowana działka o nr 1273/76 ma pow. 0,6172 ha. Jej cena wywoławcza to 611 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT).

 Nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolami: C35 U - „zabudowa usługowa”, C19 RZ - „łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona,” C2 KDG - „ drogi publiczne - drogi główne”. Podział jest następujący C35 U ok. 6062 m2, C19 RZ ok. 30 m2, C2 KDG ok. 80 m2 (linie rozgraniczające drogi Al. Armii Krajowej).

Przez działkę od strony Alei Armii Krajowej, przebiega podziemna sieć wodociągowa fi 1000 mm wraz z komorą podziemną wodociągową - strefę ochronną od sieci ustala jej dysponent. W dziale III ww. księgi wieczystej widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe oraz służebności przesyłu ustanowione na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory, sp. z o.o.

Przetarg odbędzie się 1 lutego 2021 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


 

 W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawione zostały nieruchomości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Żorach przy ulicy Herberta i Orzeszkowej.

Nieruchomość przy ul. Herberta to niezabudowana działka nr 4497/93 o pow. 0,0745 ha Cena wywoławcza wynosi 84 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Działka położona jest w granicach udokumentowanego stanowiska archeologicznego nr 102-44/44 objętego Gminną Ewidencją Zabytków, stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską, lokalizowanie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego jest dopuszczalne po warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. W dziale III ww. księgi wieczystej Nr GL1X/00008822/4 widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe.

Nieruchomość przy ul. Orzeszkowej to niezabudowana działka nr 3553/115 o pow. 0,0236 ha. Cena wywoławcza wynosi 25 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT).

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Na sprzedaż w drodze przetargu ustnego (licytacji) zostały także nieruchomości pod budowę domu jednorodzinnego przy ulicy Żniwnej i Sudeckiej w Żorach.

Przy ul. Żniwnej na sprzedaż wystawione zostały następujące działki:
- działka nr 2051/72 o pow. 0,1101 ha - cena wywoławcza 113 000,00 zł,
- działka nr 2053/72 o pow. 0,1404 ha - cena wywoławcza 94 000,00 zł,
- działka nr 2054/72 o pow. 0,1203 ha - cena wywoławcza 80 500,00 zł,
- działka nr 2034/73 o pow. 0,0832 ha - cena wywoławcza 62 000,00 zł,
- działka nr 2035/73 o pow. 0,0773 ha - cena wywoławcza 55 000,00 zł,
- działka nr 2037/73 o pow. 0,1035 ha - cena wywoławcza 70 000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

 Nieruchomości te są niezabudowane, położone w strefach oznaczonych na planie miasta symbolami:C49 MN, C72 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”, C2 R – „uprawy rolne”, przy czym:
- działka nr 2051/72 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN;
-
działka nr 2053/72 położona jest w terenach o symbolach: C72 MN (ok.779 m2), C2 R (ok. 625 m2);
- działka nr 2054/72 położona jest w terenach o symbolach: C72 MN (ok. 573 m2),C2 R (ok. 630 m2);
- działka nr 2034/73 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN;
- działka nr 2035/73 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN;
- działka nr 2037/73 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN.

Realizacja nowych obiektów kubaturowych na działkach budowlanych winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi ul. Zbożowej.
Obiekty mieszkalne na działkach: nr 2053/72, nr 2054/72, mogą być zlokalizowane wyłącznie w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu na planie miejscowym C72 MN.
Działka nr 2051/72 znajduje się w granicach obszarów i terenów górniczych Żory 1 oraz w granicach udokumentowanych złóż: Żory i Żory 1.
W dziale III księgi wieczystej Nr GL1X/00006706/1 widnieją ograniczone prawa rzeczowe: służebności drogowe oraz służebności przesyłu ustanowione na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółka z o.o.Dla ww. nieruchomości została opracowana opinia geotechniczna, z której wynika, że na działkach nr 2034/73, 2035/73, 2037/73 w podłożu zalegają grunty o konsystencji plastycznej, a zatem budynki zlokalizowane w rejonie występowania gruntów o takiej konsystencji wymagałyby posadowienia prawdopodobnie na płycie fundamentowej.

Przy ul. Sudeckiej na sprzedaż wystawione zostały następujące działki:
- nr 1407/84 o pow. 0,1050 ha - cena wywoławcza 60 000,00 zł,
-
nr 1408/84 o pow. 0,0450 ha - cena wywoławcza 26 000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Nieruchomości te są niezabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez ww. nieruchomości przebiega uzbrojenie podziemne (ks – kanalizacja sanitarna). W przypadku zagospodarowania (zabudowy) przedmiotowych działek należy uzyskać warunki ich przebudowy od dysponenta lub właściciela tej sieci. Na terenie działki nr 1407/84 zlokalizowany jest rów.

Przetarg odbędzie się w 22 lutego 2021 roku o godz. 11:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Ciekawą ofertę stanowią także nieruchomości w rejonie ulicy Wygoda, Rybnickiej i Północnej. 

Na sprzedaż wystawiony jest kompleks składający się z następujących działek:
- działka nr 1049/142o pow. 0,1780 ha,
- działka nr 1052/145o pow. 0,3201 ha,
- działka nr 2085/145o pow. 0,1731 ha,
- działka nr 2086/145o pow. 0,1186 ha,
- działka nr 2087/145o pow. 0,1057 ha,
- działka nr 1475/143o pow. 0,0517 ha,
- działka nr 2083/143o pow. 0,0251 ha,
- działka nr 1054/151o pow. 0,0144 ha
- działka nr 3030/101o pow. 0,0251ha,
- działka nr 2328/102o pow. 0,0517 ha,
- działka nr 2324/103o pow. 0,0870 ha.
Cena wywoławcza to 644 000,00 zł (zostanie do niej doliczony podatek VAT)

 Ponadto w przetargu kupić można działki:
- nr 1051/145o pow. 0,2963 ha. Cena wywoławcza 144 000,00 zł
- kompleks działek nr 1027/139 o pow. 0,0190 ha i nr 2162/140 o pow. 0,1520 ha. Cena wywoławcza 142 000,00 zł
Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

Nieruchomości są niezabudowane, położone są w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: C1 P, C4 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej…”, C3 KDL - „publiczne drogi główne ruchu przyspieszonego”. C1 KDGP - „publiczne drogi lokalne”. C2 KK, C3 KK - „tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej”. C4 RZ - „łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona”. C9 U - „zabudowa usługowa”.

Działki te znajdują się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”.
Od strony zachodniej przez działki: nr 1051/145, nr 1049/142, nr 1052/143, nr 1054/151, nr 2085/145, nr 2086/145, nr 2087/145, przebiega rów melioracyjny R2, odwadniający pobliskie tereny.
Od strony północnej przez działki: nr 1051/145, 3030/101, nr 2083/143 przebiega rów melioracyjny R2a, również odwadniający pobliskie tereny;
W przypadku przekroczenia przez planowaną inwestycję cieku wodnego, wymagane jest uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego, które wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
Przez wnioskowane działki przebiegają liczne sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci ustala ich właściciel lub dysponent.

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Osoby zainteresowane nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową powinny także zapoznać się z przetargiem na sprzedaż działek przy ulicy Jaśminowej i Miodowej.

Przy ulicy Jaśminowej na sprzedaż jest działka nr 3550/123 o pow. 0,0091 ha. Cena wywoławcza to 6 000,00 zł (do ceny zostanie doliczony podatek VAT). Nieruchomość jest niezabudowana i położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:J17 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. W dziale III księgi wieczystej Nr GL1X/00006395/7 widnieją ograniczone prawa rzeczowe: służebności drogowe oraz służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków. Uwaga: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielowi działki nr3843/123 dojazdu do jego nieruchomości z ulicy Jaśminowej.

Przy ulicy Miodowej na sprzedaż jest działka nr 4136/129 o pow. 0,0125 ha. Cena wywoławcza 22 300,00 zł (w tym: wartość rynkowa gruntu 10.300,00 zł, wartość odtworzeniowa zabudowań –fragment budynku, schodów oraz kostki brukowej –12.000,00 zł). Nieruchomość zabudowana jest fragmentem budynku z działki nr 1735/129, fragmentem schodów oraz kostką brukową. Zabudowa tej działki będzie wymagała uzyskania odstępstwa od warunków technicznych ze względu na kształt działki, wielkość i sąsiedztwo istniejącej zabudowy. Nieruchomość położona jest strefie oznaczonej na planie miejscowym symbolem: B3 MN/U „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej,

opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich”.

Przetarg odbędzie się w 5 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


 

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Szczegółowych informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410, tel. 32 43 48 246.

 

Najnowsze:

Żorska Akademia Koszykówki ponownie najlepsza na Śląsku!

Zawodnicy Żorskiej Akademii Koszykówki nie dali najmniejszych szans wiceliderowi tabeli z MKS Dąbrowa Górnicza i choć rozgrywki jeszcze trwają, to już teraz zapewnili sobie kolejny tytuł Mistrzów Śląska MU-14! Warto podkreślić, że podopieczni trenera Ludwika Maciejewskiego są niepokonani w tym rozgrywkach już od 4 lat, co jest najlepszym wynikiem w historii!

Zła jakość powietrza - ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu – 24-25.02.2021 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że na terenie części województwa śląskiego, w tym w Żorach wystąpił 2 poziom ostrzegania dla zanieczyszczenia powietrza. Ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10 jakość powietrza w Żorach jest dzisiaj zła.

Ewa Swoboda i Paweł Dzida ze złotymi medalami Halowych Mistrzostw Polski!

Biegi sprinterskie to żorska specjalność! Podczas rozgrywanych w Toruniu 65. PZLA Halowych Mistrzostw Polski na najwyższym stopniu podium stanęła dwójka podopiecznych trenerki Iwony Krupy - Ewa Swoboda oraz Paweł Dzida.

Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Dzięki Programowi Kompleksowej Rehabilitacji osoby nieaktywne zawodowo mogą znaleźć pracę adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób, które w wyniku choroby bądź wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub – ze względów zdrowotnych – nigdy nie pracowały, a chcą spróbować.

Młodzież z „Miarki” napisała bajki z przesłaniem dla najmłodszych

„W świecie bajek” to tytuł projektu zainicjowanego przez grupę młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. Biorąc udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, młodzi ludzie najpierw napisali, a później nagrali w studio własne bajki, skierowane do dzieci m.in. z żorskich szkół i przedszkoli.

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy się umówić

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

W przypadku spraw dotyczących: rejestracji pojazdu, prawa jazdy, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności należy umówić się przez Internetowy System Kolejkowy

W pozostałych sprawach należy umówić się telefonicznie. 

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum. 

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory

 

 

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.