Konkurs ofert nr 1/2021 na prowadzenie punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert nr 1/2021 na realizację w 2021 roku  zadania publicznego w zakresie  prowadzenia  w Żorach  punktu w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w 2021 roku, w lokalu znajdującym się w zasobach gminnych, zlokalizowanym przy ul. Wodzisławskiej 1/1 w Żorach, prowadził będzie na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta Żory jeden punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na realizację zadania Miasto przeznacza kwotę 64 020,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 0/100), płatną w miesięcznych transzach.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 19.11.2020 r.  do godz. 15.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”. Wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane (przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji) „potwierdzenie złożenia oferty” należy złożyć wraz z załącznikami (pocztą lub osobiście) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, Rynek 9 lub Aleja Wojska Polskiego 25 lub poprzez wrzucenie do wystawionej przed budynkami skrzynki podawczej, najpóźniej do dnia  19.11.2020 r. do godz. 15.00.  Brak złożenia papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” lub nieterminowe złożenie papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ze szczegółowym opisem zasad otwartego konkursu ofert można zapoznać się poniżej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Oświadczenie

Wzór oferty