KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W URZĘDZIE MIASTA ŻORY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory, 44-240 Żory, al. Wojska Polskiego 25, nr tel. 32 4348200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Prezydent Miasta Żory wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Urząd Miasta Żory, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia na podstawie art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo fizyczne Urzędu oraz podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 14 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie  z art.  77 na  adres  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  Stawki  2,  00-193 Warszawa.
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Obszary objęte monitoringiem wizyjnym w Urzędzie Miasta Żory:

Budynek Urzędu Miasta przy al. Wojska Polskiego 25:

 1. wyznaczone punkty bezpośredniej obsługi klienta na parterze Urzędu,
 2. strefy publiczne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 3. obszary wejść do budynku Urzędu,
 4. obszar bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu,

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Rynek 9:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich – rejestracja pojazdów, ewidencja ludności, dowody osobiste,
 2. strefy publiczne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 3. obszary wejść do budynku Urzędu od strony parkingu przy ul. Bramkowej oraz od strony Rynku,
 4. obszar bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu,

Budynek Urzędu Miasta – Terenowy Punkt Paszportowy przy ul. Bramkowej 28:

 1. strefa publiczna punkt obsługi klienta,
 2. obszar wejścia do budynku Urzędu,
 3. obszar bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu.

Obszar monitorowany nie obejmuje:

 1. pomieszczeń biur i gabinetów pracowników,
 2. pomieszczeń socjalnych i sanitariatów.

 


 

 NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Żory.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory. Siedzibą Prezydenta Miasta Żory jest Urząd Miasta Żory przy ul. Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, 32 4348200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Rynek 9, 44-240 Żory, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pani/Pana osoby będą przetwarzane przez Administratora w celu poprawy jakości świadczonych przez Urząd Miasta usług oraz zapewnienia porządku
  i bezpieczeństwa. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO; co oznacza, że na przetwarzanie  Pani/Pana danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome
  i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Podanie danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych w systemie telekomunikacyjnym, jest dobrowolne. System telekomunikacyjny informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do Urzędu Miasta.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, w celu wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia nagrania (termin usunięcia danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu). W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;
 7. posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się wiązać z koniecznością przedstawienia informacji o czasie nagrania i wskazania numeru telefonu. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zidentyfikowania osoby dzwoniącej przez Administratora co może uniemożliwić załatwienie sprawy, która stanowi przedmiot rozmowy telefonicznej.