Weź udział w ankiecie nt. rozwoju elektromobilności w Żorach

Elektromobilność, czyli zastosowanie pojazdów z napędem elektrycznym to zagadnienie coraz popularniejsze na całym świecie oraz w naszym kraju. Rozwój elektromobilności to szansa na wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań w transporcie także w naszym mieście. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”.

Już w najbliższą niedzielę, 12 stycznia w godzinach 10:00 - 17:00 w Domu Kultury w Żorach, mieszczącym się przy ul. Dolne Przedmieście 1 odbędą się badania ankietowe związane z przygotowywaną częścią diagnostyczną „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”. Dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokument ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszego regionu w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji, a także dla ochrony środowiska i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Badania ankietowe przeprowadzane będą przez ekspertów z firmy Collect Consulting S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Żory. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w badaniu!

 

Złóż wniosek do programu Czyste Powietrze w żorskim Urzędzie Miasta

Nasze miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienie, na mocy którego w Żorach powstał punkt przyjmowania wniosków do Programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Punkt składania wniosków będzie do dyspozycji mieszkańców w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9, pokój 303. Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać w Zespole Zarządzania Energią, Rynek 9 pok. 303 lub pod nr tel. 32 43 48 138.

Informacje o programie Czyste Powietrze znajdują się też na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ważna informacja dla uczestników projektu „Łączymy z energią”

W związku z realizacją projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” uczestnicy programu do 15 sierpnia 2019 r. muszą złożyć deklarację gotowości realizacji grantu lub oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

Druki deklaracji i oświadczenia o rezygnacji dostępne są do pobrania poniżej oraz w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory przy Rynku 9 (III piętro, pokój 300) oraz w Punkcie Informacji na parterze. Wypełnioną i podpisaną deklarację lub rezygnację można złożyć w formie skanu na adres e-mail, bezpośrednio w biurze projektu w godzinach dyżurowania lub w Punkcie Informacji w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory.

Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor, pani Sylwia Saternus dyżuruje w:
- poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00,
- środy w godz. 7:30 – 9:30.
tel.: 32 43 48 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z prezentacją „10 kroków projektu”  oraz regulaminem. Najważniejsze informacje i aktualne dane (np. lista rekomendowanych wykonawców) dostępne są na stronie www.oze.subregion.pl

Ważne! Jeżeli z jakiegoś względu rezygnują Państwo z dalszego udziału w projekcie to należy dokonać pisemnego oświadczenia.

Deklaracja gotowości realizacji grantu

Rezygnacji z udziału w projekcie

Jednocześnie informujemy, że Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego opublikował listy firm wykonawczych realizujących montaż instalacji w ramach projektu „Łączymy z energią” (firmy wykonujące instalacje fotowoltaiczne, kotły na pellet i pompy ciepła). Listy będą aktualizowane na bieżąco, ponieważ nabór firm wykonawczych jest prowadzony w sposób ciągły.

Listy firm wykonawczych

Wpisu na listę dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy po weryfikacji spełnienia przez wykonawcę kryteriów określonych w „Wymaganiach dla firmy – wykonawców”. Należy pamiętać również o tym, że zgodnie z regulaminem projektu instalacje wykonujemy dopiero po podpisaniu umowy z Biurem Związku.

 

Fot. www.subregion.pl

 

 

Miliony złotych na odnawialne źródła energii!

Ponad 1200 gospodarstw domowych z naszego regionu będzie mogło samodzielnie wytwarzać energię na własne potrzeby z odnawialnych źródeł energii, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W formie grantów dla 166 właścicieli nieruchomości z terenu Żor trafi ponad 2,5 mln złotych.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, uzyskał dofinansowanie dla projektu „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.  Projekt, w którym wraz z naszym miastem aplikowało jeszcze 9 gmin, uzyskał najwięcej punktów w konkursie w ramach poddziałania 4.1.3 RPO WSL „Odnawialne źródła energii”. Wartość przyznanych grantów dla naszego subregionu to ponad 20,5 mln zł, z czego dla Gminy Miejskiej Żory ponad 2,5 mln zł

Uzyskane wsparcie trafi bezpośrednio do 166  właścicieli nieruchomości z naszego miasta, którzy do 30 kwietnia 2018 r. wzięli udział w naborze projektu .

Przypominamy wszystkim beneficjentom, że montaż instalacji OZE jest możliwy dopiero po podpisaniu umowy grantowej z Biurem Subregionu Zachodniego.  W najbliższym czasie planowane jest przez Związek Subregionu Zachodniego spotkanie  z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie, w celu omówienia zasad podpisywania umów grantowych, wyboru wykonawców i montażu instalacji.

 Fotowoltaika

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś je do urzędu miasta

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w które wyposażone są nieruchomości na ich terenie. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zgłoszenie posiadania szambu lub oczyszczalni.

Prosimy mieszkańców Żor o wypełnienie  druku  zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dostarczenie go do Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25. W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Prezydent Miasta Żory będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu weryfikacji powyższych danych. Druk zgłoszenia znajduje się poniżej.

Pobierz druk zgłoszenia

 

Konsultacje społeczne ws. montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

Prezydent Miasta Żory ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące określenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem konsultacji jest planowany zakres projektu, dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, na którego realizację  Gmina Miejska Żory zamierza  pozyskać dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFRR) oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

Konsultacje prowadzone są w terminie od 3 – 17 listopada przez Zespół Zarządzania Energią, mieszczący się w Urzędzie Miasta Żory przy Rynku 9, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 144.

Mieszkańcy miasta Żory w ramach konsultacji mogą wyrazić swoją opinię na temat ich potrzeb w zakresie montażu  instalacji odnawialnych źródeł energii. By to zrobić należy wypełnić ankietę internetową.

Informacje dotyczące planowanego terminu naboru deklaracji do projektu oraz sposobu aplikowania zostaną zamieszczone w najszybszym możliwym terminie na stronach www.bip.zory.pl i www.zory.pl.

 

Wypełnij ankietę i weź udział w konsultacjach

Fotowoltaika

 

 

Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach 

Gmina uzyskała dofinansowanie do projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego ul. Okrężnej oraz ul. Katowickiej/Kościuszki w ciągu drogi krajowej nr 81 w Żorach. Zakres inwestycji uzależniony jest od charakterystyki planowanej do modernizacji infrastruktury oświetleniowej i obejmuje m.in. wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, montaż układów sterowania i

zarządzania oświetleniem ulicznym oraz częściowo wymianę słupów i wysięgników przy ul. Okrężnej (ze względu na brak możliwości instalacji opraw na istniejących słupach i masztach). Wskutek realizacji projektu poprawie ulegnie efektywność energetyczna

oświetlenia zewnętrznego, a tym samym – spadną m.in. koszty utrzymania infrastruktury komunalnej (dzięki oszczędności kosztów energii elektrycznej) oraz emisja gazów cieplarnianych. Potencjalnym efektem dodatkowym projektu jest wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Termin realizacji

  2017-07-20 - 2018-06-30

Wartość całkowita

  1 137 882,00 zł

Koszty kwalifikowane

  1 105 882,00 zł

Dofinansowanie

  939 999,70 zł

 

Wprowadzono uchwałę antysmogową. Od 1 września zakaz palenia węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw czyli tzw. „uchwałę antysmogową”.

„Uchwała antysmogowa” to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim - mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot i samorządów lokalnych. Uchwała wskazuje w jakich piecach i jakie paliwa można spalać. Jej celem jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w regionie.

Zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej” już od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązywał będzie zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Należy podkreślić, że zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku, a nie tylko okresu grzewczego. Osoby posiadająca aktualnie materiały opałowe, których spalanie od września będzie zabronione, mogą z nich korzystać wyłącznie do końca sierpnia br.

Uchwała zobowiązuje osoby użytkujące piece do ich wymiany na nowe - zgodne z 5 klasą  pod  względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN  303-5:2012. Starsze instalacje trzeba będzie zastąpić  nowymi. Wyznaczono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów, w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Osoby użytkujące kotły od 5-10 lat powinny wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów (do 5 lat) mają czas na ich wymianę do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczna data ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 została wydłużona do końca roku 2027 roku.

Zapisy „chwały antysmogowej” obowiązują również wszystkich, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5.

Co może grozić za niedostosowanie się do zapisów „uchwały antysmogowej”? Sankcje określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł

(art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Więcej informacji oraz treść „uchwały antysmogowej” można znaleźć na stronie internetowej województwa śląskiego.

 

Uchwała antysmogowa

 

Startuje program SMOG STOP. Można dostać dofinansowanie na wymianę pieca

Już w maju Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomi nabór wniosków do programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W ramach programu o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji w ramach programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, czyli fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem następujących załączników:
- zdjęcia obecnego źródła ciepła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych, wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
- zdjęcia budynku, w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 15 - 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). UWAGA! Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Funduszu w Katowicach zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Będzie tam można uzyskać szczegółowe informacji na temat Programu. Informacje można też uzyskać pod nr tel. 32 60 32 252.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji proszone są o zapoznanie się z regulaminem programu SMOG STOP, który można pobrać poniżej.

Regulamin

Wzór wniosku wraz z załącznikami (protokół, oświadczenie)

 

Dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Wśród mieszkańców naszego miasta coraz większym zainteresowaniem cieszą się inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Jak uzyskać dofinansowanie na tego typu projekty będzie można dowiedzieć się podczas spotkania w żorskim MOK-u.

Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory objął patronatem kampanię firmy Promag International Sp. z o.o., dotyczącą grupowego programu dofinansowań na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców. W ramach tego programu mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości aż do 50% na proekologiczne inwestycje.

Szczegółowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia oraz warunki przystąpienia do programu zostaną przedstawione podczas spotkania, które odbędzie się we wtorek 7 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. Początek o godzinie 18:00. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych zainstalowaniem kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych.

 

Dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Nie Truj Sąsiada! Żory włączyły się w projekt „Gmina z (dobrą) energią!”

Żory, wraz z wszystkimi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tworzą wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją oraz poprawy jakości powietrza pod hasłem „Gmina z (dobrą) energią!”. To modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji oraz metod walki z nią.

W ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią!” do mieszkańców 28 gmin i powiatów z całego Subregionu Zachodniego trafi aż 300 tysięcy specjalnych zawieszek, związanych z akcją #NieTrujSasiada. Zawieszki są doskonałym sposobem, by w dyskretny sposób zwrócić uwagę tym mieszkańcom naszego regionu, którzy paląc na przykład śmieci trują siebie i innych. Powstał też specjalny spot promującego akcję z udziałem popularnego aktora z naszego regionu - Franciszka Pieczki.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Wodzisławiu Śląskim, organizatorzy przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem teren całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poinformowali o postępach prac w ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią!”. Jak podkreślali Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku, po przeszkoleniu około 130 pracowników jednostek samorządów terytorialnych w zakresie prawidłowego poboru próbek popiołu z domowych kotłowni czas na zachęcenie do działania wszystkich mieszkańców regionu. O rosnącej świadomości społecznej w zakresie stopnia zanieczyszczenia powietrza i źródłach problemu mówił również Patryk Swoboda – Prezes spółki Planergia.

- Mieszkańcy mają świadomość problemu, rozmawiają o nim podczas spotkań ze znajomymi czy rodziną, ale wciąż brakuje mechanizmu reakcji. Wielu ludzi uważa, że zawiadomienie straży miejskiej lub organów gminnych o tym, że sąsiad pali śmieci, uczyni z nich donosicieli. Tymczasem, w ten sposób dbamy o życie i zdrowie swoje oraz osoby zatruwającej otoczenie. Robimy krok do zmiany złych nawyków – stwierdził Swoboda.

Przygotowane do wycięcia i zawieszenia na klamce ulotki zostaną rozdysponowane wśród gmin i powiatów. Te z kolei przekażą je mieszkańcom. Mieszkańcy mogą też pobrać i wydrukować wzór zawieszki bezpośrednio ze strony internetowej kampanii www.gminazenergia.pl

Dużym optymizmem w kontekście potencjalnych efektów akcji wykazywał się Mieczysław Kieca. - Jestem przekonany, że akcja „Nie truj sąsiada” przyniesie oczekiwane efekty, ponieważ przyszedł czas, by zadbać wreszcie o sąsiedzką odpowiedzialność. Jeżeli sąsiad z sąsiadem nie będzie o tym rozmawiał, tak naprawdę nie będziemy skuteczni. W moim przekonaniu to jest ten moment, w którym uda się bardzo dużo zmienić – mówi Prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Podczas konferencji swoją premierę miał także spot z udziałem Franciszka Pieczki. Rodzinna miejscowość aktora, czyli Godów również wchodzi w skład obszaru objętego działaniem projektu. Bohater spotu zmaga się z sąsiadem, który swój piec traktuje jako „utylizator odpadów”. Celem filmu jest pokazanie, ze nie powinno być cichego przyzwolenia na palenie śmieci. -  Z problemem niskiej emisji musimy walczyć wszyscy. Nie bójmy się reagować, gdy widzimy, że nasz sąsiad spala w swoim piecu śmieci, a z komina wydobywa się ciężki, gęsty dym. Jeśli pozostaniemy bezczynni, dajemy ciche przyzwolenie na trucie siebie, swoich dzieci czy wnuków. 45 tysięcy ludzi umiera rocznie na skutek zanieczyszczonego powietrza. To jest jedno, średniej wielkości miasto w Polsce – podkreślał Adam Wawoczny.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej projektu oraz na specjalnym profilu  portalu społecznościowym Facebook.

Zobaczcie spot promujący akcję #NieTrujSasiada

 

 

Spotkanie zostało odwołane

Informujemy, że spotkanie dotyczące dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, organizowane przez Polską Spółdzielnię Energetyczną, które miało odbyć się w piątek 21 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach zostało odwołane.

Szczegółowych informacji udziela Polska Spółdzielnia Energetyczna - nr tel.  33 300 33 41, 510 682 007, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Drugie spotkanie dotyczące dofinansowania na panele fotowoltaiczne

Urząd Miasta Żory zaprasza mieszkańców na drugie spotkanie organizowane w ramach projektu dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych prowadzonego przez Polską Spółdzielnię Energetyczną.

Spotkanie odbędzie się w piątek 21 października o godzinie 18:00 w budynku Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.

O kolejnych spotkaniach będziemy informowali na bieżąco. 

Spotkanie dotyczące dofinansowania na panele fotowoltaiczne

Urząd Miasta Żory zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie organizowane w ramach projektu dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych prowadzonego przez Polską Spółdzielnię Energetyczną.

Spotkanie odbędzie się w piątek 14 października o godzinie 19:00 w budynku OSP Rowień, przy ul. Rybnickiej 245 w Żorach.

O kolejnych spotkaniach będziemy informowali na bieżąco.

 

Zdobądź dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Miasto Żory objęło patronat nad projektem dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych prowadzonym przez Polską Spółdzielnię Energetyczną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153/108.

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego 4.1.1. „Czysta Atmosfera”.

W ramach projektu w najbliższym czasie zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z mieszkańcami Żor.

W celu zapoznania się ze Statutem Spółdzielni zapraszamy na stronę internetową www.pse.org.pl.

Regulamin projektu dostępny tutaj.

 

Uchwalono aktualizację

Informujemy, że dnia 25 sierpnia 2016 r. została uchwalona „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Żory”.

 Treść uchwały:

 

Miasto inwestuje w technologię LED

W 2016 r. na terenie miasta nowe ulice zostaną oświetlone lampami z technologią LED.

W ramach inwestycji na ul. Dalekiej zostanie zabudowane 6 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED, o mocy 36W, a na ul. Przemysłowej pojawi się 29 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocach 32-40W.

Zalety oświetlenia LED:

• Efektywność - diody LED są najbardziej energooszczędnym źródłem oświetlenia. Ich sprawność wynosi 80-95%. Sprawność zwykłej żarówki to 5-10%.

• skupiona wiązka światła,

• długa żywotność - diody mają żywotność na poziomie 30-100 tysięcy godzin, a po tym czasie nie przestają świecić tylko stopniowo tracą swoją jasność,

• odporność na uszkodzenia - dioda nie zawiera żadnych ruchomych i szklanych elementów, dzięki czemu jest odporna na wstrząsy i uderzenia

• ekologia – diody nie zawierają rtęci ani innych szkodliwych dla środowiska substancji.

 oswietlenieuliczne


PROGRAM PROSUMENT

BAZA DANYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

 

W 2013 roku uruchomiono system monitorowania zużycia kosztów i nośników energii i wody zbudowany w oparciu o serwis internetowy i Bazę Danych Systemu Zarządzania Energii. Systemem tym objęto 45 obiektów gminnych, m.in. placówki oświatowe i jednostki organizacyjne.

Baza danych systemu zarządzania energią dla budynków oraz oparty na niej system monitoringu posiada następujące funkcje i właściwości:

 • gromadzenie podstawowych danych technicznych budynków,
 • gromadzenie danych o zużyciu i kosztach mediów energetycznych oraz wody,
 • tworzenie zestawień i podsumowań.

Analiza zebranych danych pozwala na :

 1. Monitorowanie oraz dostosowanie wielkości mocy zamówionych energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliwa gazowego w jednostkach oświatowych na terenie miasta Żory:
  • dobór optymalnych mocy zamówionych energii elektrycznej od 2012 roku pozwolił na oszczędności ok. 13,7 tys. złotych,
  • obniżenie mocy zamówionych ciepła sieciowego dla placówek oświatowych łącznie o 1,6675 MW daje oszczędności rzędu 247 tys. zł. Dostosowanie mocy zamówionych na paliwo gazowe pozwoliło na zaoszczędzenie 26 tys. zł/rok.
 2. Analiza nośników energii pod względem kwalifikacji budynków do termomodernizacji.
 3. Monitorowanie pojawiającej się energii biernej w obiektach użyteczności publicznej oraz podjęcie działań mających na celu jej zniwelowanie:
  • zamontowano baterię dławików w budynku Urzędu Miasta przy Al. Wojska Polskiego – oszczędności z tego tytułu 15 tys. zł/ rok,
  • zamontowano urządzenie Eko Redux do redukcji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 15 – oszczędności z tego tytułu ok. 2 tys. zł/rok.

 

Wolny rynek energii elektrycznej

Urząd Miasta Żory od kilku lat organizuje wspólne postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla gminnych obiektów, placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Od 2012 roku gmina zaoszczędziła dzięki temu łącznie około 5,5 mln złotych w porównaniu do cen stosowanych przez lokalnego sprzedawcę Tauron Dystrybucja S.A.

Wykres 1

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

W ramach umowy oświetleniowej z Tauron Dystrybucja S.A. w 2012 roku wymienione zostały wszystkie oprawy rtęciowe będące w eksploatacji przedsiębiorstwa na terenie Żor. W sumie 1 336 sztuk nieefektywnych opraw rtęciowych wymienionych zostało na oprawy sodowe z redukcją mocy.

Ponadto od 2013 roku w ramach modernizacji wymieniono 149 sztuk opraw rtęciowych będących własnością gminy na oprawy sodowe z indywidualną redukcją mocy, co przekłada się na oszczędności rzędu 73,5 tys. zł

Dzięki modernizacji zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne w 2013 r. zmniejszyło się o około 539 MWh. Szacowane oszczędności z tego tytułu wyniosły około 263,5 tys. zł/rok.

Obecnie występuje wzrost zużycia energii elektrycznej z uwagi na liczne dobudowy infrastruktury na terenie całego miasta.

Wykres 2

 

Wolny rynek gazu

 

Urząd Miasta Żory w 2017 r. po raz pierwszy zorganizował wspólne postępowanie przetargowe na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w Gminie Żory.

Zamówienie obejmowało zakup paliwa gazowego wysokometanowego grupy E dla 66 punktów  poboru. Ilość dostarczanego gazu w okresie realizacji zamówienia oszacowano na około 6 795 MWh. Paliwo gazowe przeznaczone jest głównie na cele opałowe.

Wartość oszczędności po przetargu dla Gminu oszacowano na około 100 tys. zł/ rok w porównaniu do cen stosowanych przez lokalnego sprzedawcę gazu.

Wykres 3

 

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Od 2011 r. Gmina Miejska Żory realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory (przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żory Nr 575/LII/10 z dnia 30.09.2010r.) Dotychczas na podstawie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory”, przeprowadzono:

w 2011 r. - 56 modernizacji źródeł ciepła – udzielono dotacji w kwocie - 327.360,21 zł

w 2012r. - 57 modernizacji źródeł ciepła – udzielono dotacji w kwocie - 336.576,86 zł

w 2013r. - 37 modernizacji źródeł ciepła – udzielono dotacji w kwocie - 213.266,74 zł

w 2014r. - 38 modernizacji źródeł ciepła – udzielono dotacji w kwocie - 222.117,31 zł

w 2015r. - 23 modernizacje źródeł ciepła – udzielono dotacji w kwocie - 133.878,89 zł

 

program ograniczenia niskiej emisji 2

Łącznie zmodernizowano 211 źródeł ciepła.

Ogółem koszt wyniósł: 2.376.380,74 zł w tym:

- dotacje w kwocie – 1.180.044,59 zł

- środki Inwestorów – 1.143.180,73 zł

- środki z budżetu gminy – 53.155,42 zł

program ograniczenia niskiej emisji 3

Nowy Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory na lata 2016-2018 przewiduje kontynuację modernizacji źródeł ciepła w ilości 80 szt. rocznie, łącznie 240 modernizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji na temat:

• wsparcia w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji,

• dostępnych na rynku źródełkach finansowania inwestycji proekologicznych,

• najefektywniejszych działań termomodernizacyjnych obiektów,

• zmniejszenie wydatków na energię,

• obniżenia kosztów zużycia mediów w budynku,

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

• możliwości montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynku lub firmie

skontaktuj się z nami:

Zespół Zarządzania Energią

Rynek 9, 44-240 Żory

tel. 32 43 48 142

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdobądź dotację na usunięcie azbestu – złóż deklarację

W związku z zamiarem aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa V - Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) Prezydent Miasta Żory ogłasza nabór deklaracji udziału w projekcie „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”.

O udzielenie grantu (dotacji) może ubiegać się osoba fizyczna, przedsiębiorca właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz innego budynku (np. gospodarczego, garażu, wiaty, altany na terenie rodzinnego ogrodu działkowego) z zabudowanymi wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest lub właściciel/współwłaściciel nieruchomości, na której znajdują się odpady wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Ubiegający się o udział w Projekcie powinien spełnić kryteria określone w Regulaminie udziału w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”.

Grant będzie udzielany na zadania związane z:
a) demontażem z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transportem, unieszkodliwianiem z jednoczesnym odtworzeniem pokryć dachowych lub elewacji;
b) demontażem z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transportem, unieszkodliwianiem;
c) transportem znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianiem.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, z zastrzeżeniem że:
1) w przypadku demontażu, transportu, unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów maksymalna wartość dofinansowania dla zadania wyniesie brutto 40 zł/1 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest,
2) w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego maksymalna wartość dofinansowania dla zadania wyniesie brutto 80 zł/1 m2 odtworzonego pokrycia dachowego,
3) w przypadku odtworzenia elewacji maksymalna wartość dofinansowania dla zadania wyniesie brutto 80 zł/1 m2 odtworzonej elewacji,
4) w przypadku transportu i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości maksymalna wartość dofinansowania dla zadania wyniesie brutto 1,3 zł/1 kg lub brutto 15 zł/1 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest. ­

Formularz deklaracji udziału w Projekcie jest dostępny w Informacji Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9 oraz na stronach internetowych www.bip.zory.pl i www.zory.pl.

Deklaracje można składać w Informacji Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25 do 4 grudnia 2017 r.  W przypadku deklaracji przesłanych pocztą, za deklarację złożoną w terminie uznaje się deklarację, która wpłynęła do Urzędu Miasta Żory do 4 grudnia 2017 r.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w Projekcie odbędzie się 13 listopada br. o godz. 16:00 w sali narad mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25.

Dodatkowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w Urzędzie Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25 w Wydziale Inżynierii Środowiska pokój nr 413, telefon: (32) 43 48 243.

DEKLARACJA UDZIAŁU

- deklaracja udziału w projekcie
- załącznik nr 1 - oświadczenie
- załącznik nr 2 - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
- załącznik nr 3 - formularz realizacji zadania
- załącznik nr 4 - informacja o wyrobach zawierających azbest
- załącznik nr 5 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
- załącznik nr 6 - oświadczenie dot. pomocy de minimis
- załącznik nr 7 - formularz dot. pomocy de minimus
- załącznik nr 8 - formularz dot. pomocy innej niż w rolnictwie i rybołówstwie
- załącznik nr 9 - oświadczenie działalność w sektorze transportu drogowego

REGULAMIN

- regulamin udziału w projekcie

ROZLICZENIE

- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomości
- informacja o wyrobach zawierających azbest
- oświadczenie
- formularz rozliczenie grantu

UMOWA

- projekt umowy

  

 „Łączymy z energią” – lista osób zakwalifikowanych do projektu

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. W wyznaczonym czasie do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego wpłynęły łącznie 1 232 wnioski, z czego 170 wniosków zostało złożonych w Urzędzie Miasta Żory.
Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej została utworzona Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie w Mieście Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

„Łączymy z energią” – lista zakwalifikowanych wniosków

Łączymy z energią

Odnawialne źródła energii – rozpoczynamy nabór. Uzyskaj wysoką dotację!

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy Żor! Wnioski można składać od 30 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w tzw. „formule grantowej”, gdzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej leży po stronie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zaś rekrutacja mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie jest prowadzona w poszczególnych urzędach gmin biorących udział w projekcie.

Po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, sam wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z przygotowanymi wytycznymi będą należały już do mieszkańca. Grant w ustalonej wysokości (zgodnie z podpisaną umową) będzie przekazywany po realizacji, odebraniu i rozliczeniu inwestycji.  

Wszelkie szczegóły związane z projektem są dostępne w Regulaminie oraz dokumentach towarzyszących. Dokumentacja związana z projektem jest dostępna pod tym linkiem

Wnioski można składać od 30 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Uwaga! Ze względu na długi czas oczekiwania na wykonanie weryfikacji technicznych w Regulaminie naboru wydłużono czas na składanie uzupełnień do wniosków do 4 maja br.

Jakie technologie podlegają dofinansowaniu?

Dotację będzie można uzyskać do następujących technologii:
- instalacje fotowoltaiczne
- pompy ciepła do c.w.u.
- kotły na pelet z biomasy.

Możliwości instalacyjne będą weryfikowane podczas wizji lokalnych, gdyż wymaganymi załącznikami będą – w zależności od projektu – weryfikacje techniczne lub audyty. Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów zostaną określone w regulaminach, które będą opublikowane na stronach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz gmin biorących udział w projekcie, jednak zestawienie podstawowych informacji zamieszczamy w poniższej grafice.

Infografika 1

 

Warunki udziału w projekcie:

 • Złożenie w wniosku wraz z załącznikami w terminie od 30 marca do 30 kwietnia br. Pobierz dokumentację.
 • Uwzględnienie uczestnika na liście zakwalifikowanych (lista będzie tworzona w oparciu o kryteria punktowe). Kolejność składania wniosków jest bez znaczenia.
 • Uzyskanie przez projekt dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach działania 4.1.3.

Infografika 2

 

Informacje w sprawie naboru  można uzyskać w Zespole Zarządzania Energią Urzędu Miasta Żory telefonicznie: tel. 32 43 48 144 lub 32 43 48 142 lub osobiście w Urząd Miasta Żory, ul. Rynek 9, III piętro, pokój nr 304.

Planowana jest również organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców. Odbędzie się ono w poniedziałek 16 kwietnia br. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 (sala narad – pokój nr 3, parter).

Szczegółowe informacje na temat technologii objętych projektem będą również dostępne w ramach serwisu „Gmina z energią” działającego w naszej gminie: www.zory.gminazenergia.pl

 OZE logotypy

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Gminy z dobrą energią”

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 kwietnia do 30 maja 2018 r. W wyznaczonym czasie złożone zostały 343 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W Żorach do projektu zakwalifikowanych zostało 20 wniosków. Listę zamieszczamy poniżej.

Gminy z dobrą energią” – lista zakwalifikowanych wniosków

Dofinansowania do wymiany urządzeń grzewczych. Złóż wniosek!

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym  „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  W ramach projektu można uzyskać dotację w wysokości aż do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację? Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród poniższych:

 • instalacja kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
 • instalacja kotła na pellet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
 • instalacja węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.

oraz dodatkowo:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
 • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski i Miasta Żory.  Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe - nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

 • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
 • Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
 • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
 • Uwaga!Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia do 30 maja 2018 r.

Wnioski można składać w: Informacji Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy urzędu.  Każdy wniosek otrzyma indywidualny numer w momencie rejestracji.

Gdzie po informację?

Wydział  Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, I piętro, pokój nr 107, tel. 32 43 48 280 lub 32 43 48 241

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

 

Regulamin i dokumenty do złożenia wniosku