Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców

Projekt „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Całkowita wartość projektu: 7 230 110,97 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 120 994,65 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 484 822,90 zł
Okres realizacji projektu: 26.02.2021 r. – 31.05.2022 r.

Realizowany przez Miasto Żory projekt będzie polegał na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko, ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna.

Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także stanowić będzie trwałą platformę międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby rekreacyjne, intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji („Nowa babcia, nowy wnuk”, ogrody społeczne itp.).