Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

Logotypy EFRR

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 5., działania 5.2., poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Przedmiotem projektu, który realizowany jest od 1 grudnia 2017 r., jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Zakłada się, iż dzięki realizacji projektu nastąpi:
1) znacząca likwidacja elementów azbestowych z terenu Żor,
2) zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,
3) poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
4) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców,
5) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
6) poprawa jakości przestrzeni mieszkaniowych i atrakcyjności osiedleńczej miasta.

Wartość projektu: 669 855,48 zł,

Wartość dofinansowania: 636 209,98 zł,

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. - 30.06.2022 r.