Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach

Logotypy EFRR

Projekt „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

Całkowita wartość projektu: 533 333,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 453 333,05 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 53 333,30 zł

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe w świetlicy „Wyspa”, zlokalizowanej w dzielnicy Rój w Żorach. Planowane prace mają przyczynić się do stworzenia optymalnych warunków do powstania na terenie świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego, mającej na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, skierowanych w szczególności do najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje także przeprowadzenie koniecznych prac, polegających na zagospodarowaniu przyległego terenu, wskutek czego przebudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, służące do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz wykonany zostanie plac zabaw.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy obszaru, a w szczególności dzieci, młodzież oraz ich rodziny, zyskają atrakcyjne miejsce edukacji, wsparcia oraz twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt stanowi bazę infrastrukturalną dla projektu „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.