Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne

Logotypy

Projekt „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.3. - Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie 5.3.1. - Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Całkowita wartość projektu: 2 999 991,42 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 311 866,48 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 154 337,23 zł

Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebicia przez mur i odtworzeniem suchej fosy oraz fragmentu uliczki przymurnej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstanie też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosy. Wykonany zostanie również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami. Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne.

Starówka zachowała do dzisiaj średniowieczny układ urbanistyczny oparty na owalu. Jako zabytek oznaczony literą A do Rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 585/66 wpisany jest układ urbanistyczny starego miasta, którego ważnym elementem są mury obronne. Jednak z uwagi na wielką wagę historyczną i artystyczną o fundamentalnym znaczeniu dla kultury żorskie mury obronne zostały objęte dodatkową ochroną poprzez odrębny wpis do Rejestru nr 574/66. Wszystkie prace prowadzona są na obszarze objętym ochroną konserwatorską.