Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

CEL PROJEKTU

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową projektu są:
1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
5. Rodziny zastępcze.
6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu, która będzie prowadzona przez poszczególnych Partnerów Projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Rzeczowa realizacja projektu trwa od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r.


WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 85% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 15% z Budżetu Państwa.

 

 

BIURO LIDERA PROJEKTU
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax. 32 422 24 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSOBY DO KONTAKTU

LIDER PROJEKTU:

Adam Wawoczny
Kierownik Projektu

Monika Stępień
Specjalista ds. finansowych

Paweł Tułodziecki 
Specjalista ds. merytorycznych

KOORDYNATOR SAMORZĄDOWY U PARTNERA PROJEKTU:

Joanna Fudali
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
pokój 207, II piętro
tel. 32 43 48 234
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Gminie Miejskiej Żory

1 - Formularz Zgłoszeniowy

2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2B - Deklaracja uczestnictwo (dziecko)

3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

4 - Kwestionaruisz kryteriów weryfikacyjnych

5A - Oświadczenie o dochodach (dla osób z grupy wiekowej 50+)

5B - Oświadczenie o dochodach (dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce)

6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

7 - Oświaczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

8 - Oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym (osoby niepoełnosprawne)


Wypełnione formularze należy składać w Informacji Urzędu Miasta przy Alei Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka