PONE - Dofinansowanie do kotłów

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żory - jak uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Szczegóły dotyczące „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory” można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program realizowany jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej WFOŚiGW).

Realizacja Programu wymaga złożenia przez Gminę Żory wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta Żory mogą zostać zrealizowane dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Żory i przyznaniu jej dofinansowania przez WFOŚiGW. W dalszej kolejności Gmina Żory udziela wsparcia Wnioskodawcom na podstawie zawieranej pomiędzy Gminą i Inwestorem umowy dotacji.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania, które należy złożyć w Urzędzie Miasta:

  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym w szczególności:
  • kosztorys ofertowy sporządzony przez wybranego przez Inwestora Wykonawcę, który posiada: prawo do wykonywania zawodu, autoryzację lub upoważnienie producenta na dostawę i montaż urządzeń, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku gdy Inwestor działa poprzez pełnomocnika
  1. Dodatkowo przy wymianie:

1. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy

1. W przypadku, gdy w budynku nie ma sieci gazowej lub ta sieć istnieje, ale wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - pozwolenie na budowę wewnętrznej sieci gazu uzyskane w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub oświadczenie Inwestora, że uzyska takie pozwolenie do dnia podpisania umowy dotacyjnej

2. W przypadku, gdy w budynku istnieje sieć gazowa, ale nie wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - oświadczenie Inwestora o istniejącej sieci gazu oraz braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

3. Wstępną opinię kominiarską

2. kotła gazowego na (nowy) kocioł gazowy

1. Oświadczenie dotyczące wieku starego źródła ciepła tj. istniejącego kotła gazowego (dofinansowaniu podlega jedynie wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat)

 2. Wstępną opinię kominiarską

 

3. starego źródła ciepła na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

Projekt węzła cieplnego

 

4. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł opalany paliwem stałym

1.Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez dany typ kotła normy PN-EN 303–5:2012  wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie;

2. Wstępną opinię kominiarską


Najczęściej zadawane pytania:

1. Co trzeba zrobić żeby otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację należy, przed dokonaniem wymiany starego źródła ciepła, złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz podpisy wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości.

2. Kiedy przyjmowane są wnioski?

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmuje się w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym na rok następny. Wszystkie wnioski, które wpłyną po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową, a możliwość udzielenia dofinansowania zależeć będzie od dostępności środków na ten cel.

3. Jaką kwotę dotacji mogę otrzymać?

Wysokość dotacji określa Uchwała Rady Miasta Żory w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Stare źródło ciepła

Nowe źródło ciepła

Paliwo stałe

Kocioł na paliwo stałe

Kocioł gazowy kondensacyjny

Kocioł olejowy

Pompa ciepła w rejonie gdzie możliwe jest podłączenie do sieci gazowej

Pompa ciepła w rejonie gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci gazowej

Ogrzewanie elektryczne

Zabudowa węzła cieplnego – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

gaz

Zabudowa węzła cieplnego – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

Kocioł gazowy kondensacyjny

Koszty kwalifikowane zadania dofinansowane będą przez Gminę Żory ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze środków własnych Gminy, jeżeli ta podejmie taką decyzję.

4. Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć na:
- demontaż starego źródła ciepła;
- zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego wraz z niezbędną do jego funkcjonowania armaturą;
- zakup i montaż automatyki pogodowej;
- zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej;
- zakup i montaż wkładu kominowego;
- zakup i zainstalowanie jednofunkcyjnego lub dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz  z niezbędnym zakresem przebudowy instalacji wyłącznie w ramach kotłowni; w przypadku zastosowania jednofunkcyjnego węzła cieplnego dopuszcza się również zakup i zainstalowanie jednego mieszkaniowego węzła ciepła, tzw. logotermy;
- koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej.

5. Czego nie obejmuje dotacja?

Dotacji nie można otrzymać na:
- wykonanie projektu budowy/przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia;
- uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót, itp.);
- wstępnej oraz końcowej opinii kominiarskiej;
- wykonanie adaptacji wewnętrznej sieci do nowych warunków pracy w obrębie kotłowni zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Wykonawcy;
- utylizację starego źródła ciepła i uzyskanie potwierdzenia złomowania kotła;
- odbioru końcowego zadania;
- wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio  z celem Programu (wykonanie/modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym instalacji łączącej wymiennik ciepła z logotermą, zakup/montaż grzejników itp.);
- budowę/przebudowę, remont przewodu kominowego;
- zakup i montaż automatyki pokojowej.

6. Czy wnioski, które nie otrzymały dotacji przechodzą na następny rok?

Tak, w przypadku braku możliwości realizacji w danym roku.

7. Jaka jest kolejność przyznawania dotacji?

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania, za wyjątkiem wniosków o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, które realizowane są w pierwszej kolejności.

8. Czy mogę otrzymać dotację, jeżeli już dokonałem wymiany źródła ciepła?

Nie, dofinansowaniu nie podlega modernizacja systemu grzewczego dokonana przed datą zawarcia umowy o dotację.

9. Czy można otrzymać dotację do nowobudowanego budynku mieszkalnego?

Nie, budynek musi być oddany do użytku przed 01.09.2017 r.

10. Czy można zdemontować stare źródło ciepła przed podpisaniem umowy?

Nie, Inwestor aby wziąć udział w programie musi posiadać zainstalowane stare źródło ciepła. Jednym z wymogów regulaminu udziału w Programie jest dostarczenie do Urzędu dokumentu złomowania kotła po zakończeniu prac.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dopuszcza się budynki, w których dokonano likwidacji starego źródła ciepła przed złożeniem wniosku.

11. Kiedy mogę rozpocząć wymianę kotła?

Inwestycję można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą.

12. Kto dokonuje wyboru urządzeń?

Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru urządzeń oraz wyboru Wykonawcy.

13. Do czego zobowiązuje Inwestora udział w Programie?

Inwestor zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania inwestycyjnego, pod groźbą zwrotu dotacji otrzymanej z Gminy:
- umożliwienia przeprowadzania kontroli przed modernizacją i do 5 lat po jego zakończeniu przez Gminę, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- utrzymania zainstalowanego nowego źródła ciepła oraz udostępnienia pomieszczenia kotłowni do przeprowadzenia kontroli,
- zapewnienia odpowiednich warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
- przechowywania rachunków i dowodów związanych z realizacją przedmiotu umowy, zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonego przez producenta kotła, w tym możliwość pobrania i zbadania próbek paliwa,
- przedstawiania niniejszych rachunków na wezwanie Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

14. Co w przypadku zmiany właściciela budynku?

W przypadku zmiany właściciela budynku w okresie do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania, wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacyjnej przechodzą na kolejnych właścicieli budynku. Inwestor jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przyszłych właścicieli. 

15. Komu zostają przekazane środki dotacji?

Wypłata kwoty dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora we wniosku o udzielenie dofinansowania. Kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto Wykonawcy na podstawie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem umowy cesji.

16. Czy w przypadku konieczności wymiany źródła ciepła uniemożliwiającej oczekiwanie na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW możliwe jest uzyskanie dofinansowania?

Dofinansowanie w takim przypadku jest możliwe wyłącznie w sezonie grzewczym i polega na wymianie niesprawnego kotła na paliwo stałe (niespełniającego wymagań Uchwały Antysmogowej), na wysokosprawne źródło ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe, energię elektryczną lub pompę ciepła.

Koszty kwalifikowane realizacji zadania w wysokości do 25%, nie więcej jednak niż 2 500 złotych, pokrywane będą przez Gminę Żory. Inwestor pokryje pozostałą kwotę w wysokości, będącej różnicą pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a otrzymaną dotacją. Koszt kwalifikowany do dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 10 000 złotych.

 

Przydatne linki:

- Regulamin udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory”

- Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę kotła w budynku w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory

- Uchwała Nr 229/XV/20 Rady Miasta Żory z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.