Konkurs ofert nr 7/2021 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert nr 7/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczącego opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta” – w oparciu o zapis ust.3.

  1. Nazwa zadania: Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi ”.
  2. Cel zadania: Poprawa jakości życia osób objętych domową lub/i stacjonarną opieką paliatywną i hospicyjną.

    Cele szczegółowe:
  • Zwiększenie dostępności do świadczeń domowej lub/i stacjonarnej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców  Żor.
  • Zwiększenie wsparcia dla rodzin osób objętych domową lub/i stacjonarną opieką paliatywną i hospicyjną w czasie trwania choroby i w okresie żałoby.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.01.2021r. do godz. 13.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”.

Wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane (przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji) „potwierdzenie złożenia oferty” należy złożyć wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 (pocztą lub osobiście) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25 lub poprzez wrzucenie do wystawionej przed budynkami urny, najpóźniej  do dnia   28.01.2021 r. do godz. 13.00.

Brak złożenia papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” lub nieterminowe złożenie papierowego „potwierdzenia złożenia oferty” spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

UWAGA: „Potwierdzenie złożenia oferty” otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama z numerem nadanym na ofercie wysłanej elektronicznie za pomocą generatora ofert – Witkac.pl. Tylko oferta z „potwierdzeniem złożenia oferty” o spójnej sumie kontrolnej będzie rozpatrywana w dalszej  procedurze konkursu.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Oświadczenie

Wzór oferty