Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2020

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na realizację w 2020 roku zadań publicznych miasta w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2020