Nabór kandydatów do komisji oceniającej oferty na realizację zadań publicznych miasta w 2020 roku

Prezydent Miasta Żory zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych miasta w 2020 roku, złożonych w otwartych konkursach ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży. W skład komisji konkursowej będą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, biorące udział w konkursie w zakresie ocenianym przez komisję.

Zgłoszenia należy składać do 13 grudnia 2019 roku na formularzu, który można pobrać poniżej, pisemnie na adres:
Urząd Miasta Żory
Biuro Rady Miasta
Rynek 9
44-240 Żory.

Spośród złożonych zgłoszeń Prezydent Miasta dokona wyboru co najmniej dwóch przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów do każdej komisji. Wybrani członkowie komisji zostaną informowani o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna