Konkurs ofert nr 3/2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert nr 3/2019 na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji w 2019 roku zadań publicznych miasta Żory na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Rodzaje zadań:
a) Organizowanie całorocznych, integracyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią. 
b) Prowadzenie wsparcia i wczesnej interwencji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
c) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,  służących prowadzeniu zdrowego stylu życia, jako alternatywy spędzania czasu

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300), należy składać wraz z załącznikami w terminie do 27 grudnia 2018r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu.

Ze szczegółowym opisem zasad otwartego konkursu ofert można zapoznać się poniżej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Oświadczenie

Wzór oferty

Otwarty konkurs ofert