Konkurs ofert nr 9 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 9/2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2018 zadania publicznego miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Rodzaj zadania:
a) Prowadzenie wsparcia i wczesnej interwencji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- wspomagania procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,
- udzielania wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rodziny,
- udzielania konsultacji w zakresie możliwości leczenia ze wskazaniem instytucji do tego powołanych,
- organizowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, spotkań integracyjnych czy aktywujących życiowo.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Na realizację zadania określonego w pkt 1a) przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 5.000,00 zł.

4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie według wzoru określonego w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), należy składać wraz z załącznikami w terminie do 01.06.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji numerem konkursu oraz numerem i nazwą zadania, do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Ze szczegółowym opisem zasad otwartego konkursu ofert można zapoznać się poniżej:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Oświadczenie

Wzór oferty

Najnowsze:

Przed nami Festiwal Nauki i Techniki Żory 2018!

Już w tym tygodniu odbędzie się finał Festiwalu Nauki i Techniki. Podczas imprezy zaplanowano m.in. pokazy, wykłady oraz warsztaty.

Kurier Żorski – nr 4/2018

W najbliższym dniach do domów i mieszkań żorzan trafi najnowszy, czwarty w tym roku numer Kuriera Żorskiego. Zachęcamy do zapoznania się z miejskim biuletynem w wersji elektronicznej.

Nowe prawo wodne sprawia, że mieszkańcy zapłacą więcej za odprowadzanie deszczówki

W związku z nowymi przepisami prawa, wprowadzonymi na szczeblu ogólnokrajowym, mieszkańcy zapłacą więcej za odprowadzanie deszczówki. Podkreślmy, że na wzroście opłat ani złotówki nie zarobi zarówno miasto, jak i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. Dodatkowe pieniądze za usługi wodne w całości wpłyną do nowopowstałego państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej Wody Polskie.

„Łączymy z energią” – lista osób zakwalifikowanych do projektu

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Sesja Rady Miasta – maj 2018 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 24 maja w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 13:00.