Rozstrzygnięto konkursy ofert nr 5 – 6 na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Informujemy, że rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert o numerach 5/2018 i 6/2018, na realizację w 2018 roku zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o rozstrzygnięciu poszczególnych konkursów ofert:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018 na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego