Trwa nabór wniosków o dotację celową na rozwój sportu

Żory chętnie wspierają działalność miejscowych klubów sportowych, przyznając co roku dotacje na rozwój sportu w naszym mieście. Nabór wniosków na 2021 rok trwa do 15 października br.

Dotację celową na rozwój sportu mogą uzyskać  kluby sportowe działające na terenie miasta, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu. Wnioski należy składać w Punktach Informacji lub korzystać ze skrzynek podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje o tym, na co może zostać przeznaczona dotacja oraz wnioski aplikacyjne i inne dokumenty można znaleźć w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Wnioski, które wpłyną po terminie 15 października, nie będą brane pod uwagę Komisji opiniującej wnioski.

Załączniki, które obowiązkowo należy złożyć z wnioskiem:

- statut Klubu

- oświadczenie do wniosku

- sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za rok 2019

- sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za rok 2019

- licencja właściwego polskiego związku sportowego

- aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru ewidencji właściwych dla formy organizacji Klubu

Na zdjęciu: Oliwier Kozłowski