Sesja Rady Miasta – luty 2021 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 25 lutego. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej www.tvzory.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/2021 z sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie spraw:
5.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok.
5.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2032.
5.3. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Żory w 2021 r.
5.4. Zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Żory i miastem Rybnik w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka Drogi Regionalnej w km 0+072,59 - km 1+490,00.
5.5. Zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach.
5.6. Skargi na działania Prezydenta Miasta.
5.7. Skargi na działania Zastępcy Prezydenta Miasta.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
7. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

Grafika ilustracyjna z postaciami siedzącymi, słuchającymi przemowy zza mównicy oraz logo miasta Żory i napisem: Sesja Rady Miasta

 

Grafika ilustracyjna z postaciami siedzącymi, słuchającymi przemowy zza mównicy oraz logo miasta Żory i napisem: Sesja Rady Miasta