Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2019

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, by uchwalić budżet miasta na 2020 rok. Sesja budżetowa odbędzie się w czwartek, 19 grudnia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o godz. 14:00.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XIIT/2019 sesji Rady Miasta.
5. Informacja Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju o możliwości wykonywania pracy przez skazanych w roku 2020 oraz informacja Prezydenta Miasta o podmiocie, który zgłosił zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy skazanych wraz z ich liczbą i treścią zgłoszonego zapotrzebowania.
6. Rozpatrzenie spraw:
6.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok.
6.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 - 2031.
6.3. Uchwały budżetowej miasta Żory na 2020 rok przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
a) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
c) dyskusja nad projektem i wniesionymi poprawkami do projektu oraz poddanie ich pod głosowanie,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.4. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2020 - 2031.
6.5. Przejęcia przez Gminę Miejską Żory zadania Wojewody Śląskiego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
6.6. Zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych przystanków,
6.7. Zmiany uchwały Nr 515/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory.
6.8. Ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych.
6.9. Zmiany aktu założycielskiego dotychczasowego Liceum Plastycznego w Żorach w Zespole Szkól nr 3 w Żorach. 
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zaniknięcie obrad.