Zmieniono okręgi wyborcze w mieście. Sprawdź, dlaczego tak się stało!

Podczas marcowej sesji Rady Miasta Żory zmianie uległ podział naszego miasta na okręgi wyborcze. Co ważne, konieczność podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych dotyczy wszystkich gmin w naszym kraju i wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Wspomniana ustawa weszła w życie 31 stycznia i nakłada na Radę Miasta obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy w terminie do 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli w tym przypadku do 1 kwietnia br.

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek Prezydenta Miasta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady – w Żorach jest to 23 radnych. Pod pojęciem liczby mieszkańców rozumie się tutaj sumę liczb: wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w który rada gminy dokonuje podziału gminy  na okręgi wyborcze. W tym przypadku uwzględniono dane na koniec 2017 roku.

Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi, w których wybiera się od 5 - 8 radnych. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, a w miastach przy jego tworzeniu uwzględnia się funkcjonujące jednostki pomocnicze czyli dzielnice i osiedla). W Żorach mamy 4 okręgi wyborcze.

Dlaczego potrzebna była zmiana?

Liczba mieszkańców naszego miasta, ustalona według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 58 598 osób. Ponieważ w Żorach wybieramy 23 radnych, to jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 2547,74. Z uwagi na to, iż liczba mieszkańców w dotychczasowym okręgu nr 4 zwiększyła się, zastosowanie jednolitej normy przedstawicielstwa wskazywałoby na konieczność wybierania w tym okręgu siedmiu radnych (współczynnik 6,51 - podlega zaokrągleniu w górę), co w konsekwencji powodowałoby, że suma ilości radnych wybieranych do Rady Miasta w Żorach przewyższałaby o jeden mandat przepisową liczbę 23. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z art. 419 § 2 pkt. 1 Kodeksu wyborczego ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.

Liczba mieszkańców ogółem: 58598

Liczba mandatów: 23

Norma przedstawicielstwa 2547,74 (58598:23)

Okręg nr 1      15840 : 2547,74 = 6,22                     6 mandatów

Okręg nr 2      11803 : 2547,74 = 4,63                     5 mandatów

Okręg nr 3      14364 : 2547,74 = 5,64                     6 mandatów

Okręg nr 4      16591 : 2547,74 = 6,51                     7 mandatów !

Suma mandatów wynosi 24 i przekracza o 1 mandat liczbę radnych.

W takiej sytuacji mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. W Żorach wystąpiła ona w Okręgu nr 2 i wyniosła 2360,60. Jednak odjęcie w tym okręgu jednego mandatu wskazywałoby na wybieranie 4 radnych, podczas gdy liczba radnych wybieranych w okręgu to minimum 5.

Norma przedstawicielstwa w okręgach:

Okręg nr 1      15840 : 6 mandatów = 2640

Okręg nr 2      11803 : 5 mandatów = 2360,60                    norma przedstawicielstwa jest najmniejsza

Okręg nr 3      14364 : 6 mandatów = 2394

Okręg nr 4      16591 : 7 mandatów = 2370,14 

W związku z tym dla zachowania właściwej liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych konieczne było wprowadzenie zmian, przy zachowaniu podziału miasta na 4 okręgi wyborcze. Należącą dotychczas do Okręgu nr 4 dzielnicę 700-lecia Żory przeniesiono do Okręgu Nr 2. – Zasadność takiej zmiany wynika nie tylko z geograficznego sąsiedztwa dzielnic, ale też z uwarunkowań historycznych, ponieważ pierwsze wybory samorządowe w Żorach odbywały się właśnie w takich okręgach – mówił podczas sesji Rady Miasta Piotr Kosztyła – jej przewodniczący. 

Przy tak proponowanej zmianie liczba mandatów w Okręgu nr 4 zmniejszyła się z 6 na 5 mandatów, natomiast w Okręgu nr 2 zwiększyła się z 5 na 6 mandatów. Okręgi numer 1 i 3 pozostały bez zmian.

Obecnie podział Żor na okręgi wyborcze przedstawia się następująco:

 

Oznaczenie okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

 Okręg Wyborczy nr 1

Dzielnica Śródmieście

Dzielnica Kleszczówka

Dzielnica Korfantego

Dzielnica Kleszczów

Dzielnica Baranowice

Dzielnica Osiny

 

 6

 Okręg Wyborczy nr 2

Dzielnica 700-lecia Żor

Dzielnica Księcia Władysława

Dzielnica Powstańców Śląskich

6

 Okręg Wyborczy nr 3

Dzielnica Pawlikowskiego

Dzielnica Sikorskiego

 6

 Okręg Wyborczy nr 4

Dzielnica Zachód

Dzielnica Rój

Dzielnica Rowień - Folwarki

Dzielnica Rogoźna

 5

 

- Podział miasta Żory na okręgi wyborcze był konsultowany z komisarzem wyborczym w Bielsku-Białej. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej działający z upoważnienia komisarza wyborczego po analizie projektu uchwały wraz z szczegółowym wyliczeniem normy przedstawicielstwa wydał opinię, że podział miasta Żory na okręgi wyborcze jest zgodny z zasadami podziału na okręgi wyborcze wynikające z Kodeksu Wyborczego. Projekt podziału miasta Żory na okręgi wyborcze został poddany konsultacjom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – mówi Ireneusz Krzemiński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żory.

Okręgi wyborcze

Najnowsze:

Lekcja wiedzy o samorządzie. Młodzież rozmawiała z władzami Żor

Nietypową lekcję wiedzy o społeczeństwie, a dokładniej o samorządzie lokalnym, mieli dziś uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół nr 2 w Żorach. W kinie „Na Starówce” spotkali się z Prezydentem Miasta Żory i Przewodniczącym Rady Miasta Żory.

Prezydent rozpoczął miejskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezydent Miasta Żory zainaugurował miejskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Żory w czwartek, 19 kwietnia br.

Wizyta samorządowców z Ukrainy w Żorach

W ramach współpracy pomiędzy Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, którego miasto Żory jest członkiem, a Kijowskim Oddziałem Regionalnego Związku Miast Ukrainy we wtorek, 17 kwietnia rozpoczęła się wizyta przedstawicieli lokalnych władz ukraińskich w naszym województwie.

Miasto znów rozbłyśnie blaskiem pochodni! Przed nami 316. Święto Ogniowe

Setki płonących pochodni już po raz 316. rozświetlą uliczki żorskiej Starówki. W piątek, 11 maja tysiące mieszkańców i gości ponownie wezmą udział w unikatowej w skali światowej tradycji, jaką jest Święto Ogniowe.

Żorskie hospicjum działa już od 15 lat! Za nami dwie duże imprezy

Za nami uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia działalności „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. Najpierw, w miniony piątek odbył się koncert, a w niedzielę charytatywny bieg w Parku Cegielnia.